Tampereen yliopisto
FlickrFacebook
Tutkivan teatterityön keskus toimii nyt Viestintätieteiden tiedekunnassa (COMS)
6.1.2017 23:51

Tampereen yliopiston yhdeksän tieteenalayksikköä muuttuivat vuoden 2017 alussa kuudeksi tiedekunnaksi. Viestintätieteiden tiedekuntaan (COMS) siirtyivät Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö (LTL), Viestinnän, median ja teatterin yksikkö (CMT) sekä Informaatiotieteiden yksiköstä (SIS) Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, TAUCHI-tutkimuskeskus sekä HTI-maisteriohjelma.

Tutkivan teatterityön keskuksen lisäksi COMSissa toimivat tutkimuskeskukset:

COMET - Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus (ent. Journalismin tutkimusyksikkö, perustettu 1997) on Suomen suurin journalismin ja viestintäalan tutkimuskeskus. Sen painopisteitä ovat journalismin rinnalla mediakulttuurin, mediakasvatuksen ja puheviestinnän tutkimus.


Narrare - Monitieteisen kertomuksen tutkimuksen keskus on kirjallisuustieteen koordinoima, yksikkörajat ylittävä monitieteinen kertomuksen tutkimuksen keskus. Keskus toimii tutkimusympäristönä eri tieteenaloilta tuleville tutkijoille yhteistyössä alan johtavien kansainvälisten tutkimuskeskusten kanssa.


PLURAL - on kielten, kirjallisuuden, kulttuurin sekä käännöstieteellisen tutkimuksen monitieteinen yhteenliittymä. Tieteenaloja poikkileikkaavana teemana on digitaalisten ympäristöjen ja median tutkimus, jonka kohteena ovat mm. kokemuksellisuus, käytettävyys ja kulttuurinen vuorovaikutus sekä uudet oppimisympäristöt.


TAUCHI - Tampere Unit for Computer-Human Interaction. TAUCHI-tutkimuskeskus yhdistää vuorovaikutteisen teknologian mahdollisuudet tuntemukseen ihmisen kyvyistä, tarpeista ja rajoitteista. Tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä tietotekniikan eri sovellusaloilla, kuten kone- ja prosessiteollisuudessa, autoteollisuudessa, viihdeteollisuudessa ja opetusalalla. TAUCHI kehittää ja tutkii uusia vuorovaikutusteknologioita, tekee kokeellista perustutkimusta laboratorioissa ja testaa käyttäjäkokemusta todellisissa käyttöympäristöissä. Tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa.


TRIM - Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median TRIM-tutkimuskeskuksessa tutkimus keskittyy kolmeen osa-alueeseen:


- tiedonhaku
- pelitutkimus
- informaatio- ja mediakäytännöt


TRIMin tutkimusstrategia suuntautuu tietoyhteiskunnan keskeisiin tutkimushaasteisiin ja tähtää sellaisen tietämyksen tuottamiseen, joka on laajasti sovellettavissa sekä uusien informaatiojärjestelmien tai elämyksellisten interaktiivisten mediatuotteiden kehitystyössä, että informaation ja median parissa toimivien ihmisten käyttäytymisen parempaan ymmärtämiseen.